Ozónové čištění autoklimatizace – bez chemie vhodné pro alergiky

Ozonové čištění je nejnovější technologii v oblasti dezinfekce bez chemie (desinfekce ozónem – mikrobiologická desinfekce vozu) autoklimatizace a dezinfekce interiéru vozu ozónem.
Ozón se vyznačuje vyjímečně silnými dezinfekčními a oxidačními schopnostmi a jeho účinnost je známá z mnoha oborů, obzvláště ze zdravotnictví. Neexistuje žádný virus či bakterie odolávající ozónu.
Ozón je tříatomový kyslík, bezbarvý plyn, velice nestabilní forma molekuly se třemi atomy kyslíku, která má tendenci rychle oxidovat vše s čím přijde do styku a proto musí být připravován přímo na místě použití. Kromě ničení bakterií, tato dezinfekce jako jediná, účinně eliminuje i pachy jiného typu, jako jsou například zápach od cigaret a kouře, pachy zvířat,nebo také znečištění chemického původu, způsobené chemickou reakcí plastů, koberců, izolací, barev a laků. Kromě toho proniká plynný ozón do všech koutů a skulin vozu i do pórů materiálů.

Změna silničního zákona od 1.8.2011

Provoz vozidel v zimním období
(1) V období od 1. listopadu do 31. března, pokud
1. se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo
2. lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza,
lze užít motorové vozidlo kategorie M nebo N2) k jízdě v provozu na pozemních komunikacích pouze za podmínky použití zimních pneumatik18a), a to u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3 500 kg na všech kolech a u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností převyšující 3 500 kg na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly. Zimní pneumatiky podle věty prvé musí mít hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm a u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg nejméně 6 mm.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije pro náhradní pneumatiku použitou v případě nouzového dojetí18a).
______________
18a) § 21 odst. 3 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.“.

Něco málo o životnosti pneumatik

Pneumatiky se skládají z nejrůznějších typů materiálů a směsí,které mají výkonnostní vlastnosti důležité pro řádnou funkci pneumatiky samotné.Vlastnosti těchto komponentů se v průběhu času vyvíjejí.U každé pneumatiky tato evoluce závisí na celé řadě faktorů, jako jsou například počasí,podmínky,za jakých se pneumatiky skladují, a podmínky, v jakých se pneumatiky používají (zatížení, rychlost, tlak nahuštění,údržba, atd.)a kterým jsou pneumatiky během doby, kdy se používají, vystavovány.
Vývoj stavu v závislosti na okolních podmínkách může být velice různý, takže předpovědět přesně životnost určité pneumatiky předem není zkrátka možné.Z tohoto důvodu se vedle pravidelných kontrol stavu a nahuštění pneumatik prováděných spotřebitelem doporučuje, aby prohlídku stavu pneumatik na osobních vozidlech a lehkých nákladních vozidlech, včetně kontroly stavu jejich rezerv,prováděl pravidelně kvalifikovaný specialista, např. prodejce pneumatik,který zhodnotí, zda je vhodné pneumatiku dále používat. Pneumatiky,které se používají 5 let a déle by měl odborný pracovník zkontrolovat minimálně jednou za rok.
Zdůrazňujeme, že je důležité, aby spotřebitel sledoval nejen stav pneumatiky „na pohled“ a tlak nahuštění, ale také veškeré změny v dynamickém chování, např. rychlejší ucházení pneumatik,hlučnost a vibrace, což by mohly být známky toho, že pneumatiku je třeba vyřadit z provozu,protože jinak by mohlo dojít k defektu.
Není možné předem stanovit, že pneumatiky se vymění tehdy a tehdy, protože jsou tak a tak staré.
Nicméně čím starší pneumatika je, tím větší je pravděpodobnost, že ji bude třeba vyměnit kvůli změnám,které v ní proběhly v důsledku používání, nebo z jiných důvodů, které se objeví při kontrole nebo během používání.
Většinu pneumatik je třeba vyměnit dříve než po deseti letech, avšak doporučuje se,aby každá pneumatika, která je stará 10 let a více od data výroby, a to platí i pro rezervní pneumatiku,byla vyměněna čistě z bezpečnostních důvodů, a to i tehdy, vypadá-li pneumatika použitelně a vzorek není sjetý tak, aby ji bylo nutné měnit.
U pneumatik, které spotřebitel pořídil společně s novým vozem již obuté, se doporučuje postupovat dle doporučení výrobce vozu pro výměnu pneumatik, pokud nějaké existuje (avšak nepoužívat déle než 10 let).
Datum výroby pneumatiky se uvádí na boční straně každé pneumatiky.
Spotřebitel by si měl na pneumatice najít kód, který začíná písmeny DOT a končí týdnem a rokem výroby.Tak například kód „DOT 0508“ znamená, že pneumatika byla vyrobena 5. týden (únor) roku 2008.
Zdroj: Michelin